Ngan Saukur “ NGIMPI “ (Hanya Sebatas Mimpi)

advertise here


Ngan Saukur “ NGIMPI “ (Hanya Sebatas Mimpi)
Ku Kang’ Cep


(Pengantar Admin: Tulisan yang berjudul asli "Ngimpi" ini ditulis dengan bahasa Sunda, kiriman dari Kang Cep untuk dinaikan di opini Majalah Suara Garut yang saya kelola dulu. Kini, saya tertarik untuk menaikan opini ini di AbuRaksa.com karena dinilai selaras dengan tema kontenSelamat membaca)
 
Unggal jalma nu kumelendang di alam dunya ieu, geus moal boa tangtu kungsi ngalaman ngimpi, boh ngimpi alus atawa ngimpi goreng. Mun ngimpi alus tangtuna ge matak bagja kana manah, upmana wae, ngimpi jadi pejabat, ngimpi jadi jalma beurat beunghar, ngimpi lubak libuk loba duit, ngimpi boga pamajikan saopat opat bari gareulis kabeh, jeung sajaban…, ngan hanyakal ukur dina impian, rasa bagja eta ukur saliwat, ari waktuna nyaring tina sare mah tangtuna ge eta kabagjaan teh leungit sakedet netra teu nyesa tapak tapakna acan, nu aya mah nya ukur bisa seuri koneng we, atawa mun kaparengkeun ngimpi goreng nu nyesa teh ukur ka keuheul wungkul, naha bet kitu?,  nya da apanan puguh ukur ngimpi tea.

Naha urang geus sadar, yen urang teh keur hirup di alam dunya anu fana ieu gehakekatna mah apanan lir ibarat ngimpi? , harta, tahta, jabatan, kakayaan, kakawasaan, kabagjaan sadyana fana, hiji ge moal aya nu langggeng. Hiji waktu alam dunya ieu geus pasti ku urang baris di tinggalkeun, sakabeh eta ukur tinggal impian. Kitu deui kasangsaraan, kamalaratan ka ripuh hirup. Kabehanana malulu palsu, sakabeh kahirupan di dunya ukur nipu jeung baris ukur jadi katineung wungkul waktu urang jaga mayunan Allah Rabul’izati di akherat. Kasenangan anu sajati ayana ngan ukur di akherat jaga, kitu deui kasangsaraan sarta kamalaratan hirup anu langgeng baris di rasakeun di akherat salawasna.

Ku hal eta, atra jeung tetela sakumaha anu di pertelakeun ku shabat Ali Karranallahu’wajha, sakumaha di cutat ku Imam Jalaluddin Abdurrahaman as-Suyuthi, “ An-Nas niyam [un ]. Idza matu intabahu [ Manusa teh sare. Mun manehna paeh, karek nyaring ] “ ( As-Suyuthi, Syarh ash-Shudur bi Syarh al-Mawta wa al-Qubur. Kaca.30 ).
Ngaliwatan patalekan ieu, Imam Ali tandes nembreskeun, yen di alam dunya ieu kalolobaan manusa teu sadar, lir ibarat jalma keur sare tibra atawa ngimpi. Waktu hirupna ukur di beakeun pikeun urusan dunya, ngudag pangkat, jabatan, harta kakawasaan sarta wanita, jeung kapuasan material saliwat anu teu sabaraha. Teu kurang keur ngudag sakabeh eta tisusud ti dungdung, hulu di jieun suku suku di jieun hulu bari teu paduli kana hukum halal-haram, pahala-siksa, surga atawa naraka. Justru maranehna mopohokeun tarekah pikeun kukumpul amal shaleh pikeun bekel ka alam akherat. Maranehna poho, teu sadar, yen kabagjaan sajati sarta nyata mah ayana di akherat, tangtuna waktu maranehna mampuh ngaraeh syurga sarta ngarasakeun sagala kani’matan na ku amal shaleh anu di lakukeun di alam dunya ieu. Maranehna karek ‘nyaring’ justru waktu di papag ku ajal. Waktu harita maranehna karek sadar yen sakabeh anu di piboga di alam dunya teh ukur kaulinan atawa ngimpi. Waktu eta maranehna karek ngarsa kaduhung sagede gunung. Ka aya’an siga kieu kantos di gambarkeun ku Rasulullah SAW, “ Moal aya jalma anu paeh, salian ti manehna pasti kaduhung “, sahabat tumaros ka mantena, “ Naha naon ya Rasulullah bet kaduhung ? “, Rasulullah ngawaler, “ Lamun maranehna ngalakukeun ka hadean, manehna baris kaduhung, naha teu leuwih loba ngalakukeun kahadean. Mun maranehna ngalakukeun ka gorengan, manehna baris kaduhung, Naha teu gagancangan eureun ngalakukeun kagorengan. “ ( HR at-Tirmidzi ).

Rasulullah SAW ku anjeun oge kantos ngemutan ka urang, kumaha ka ayaan urang waktu ninggalkeun alam dunya ieu “ Unggal jalma anu paeh, dawuhan mantena. “ baris di barengan ku tilu perkara, dua perkara baris ninggalkeun di satukangeuna, sedengkeun hiji perkara tetep baris marengan tepi ka liang lahat. Tilu perkara anu baris marengan jalma anu paeh nyaeta: kulawargana, hartana jeung amalna, Kulawarga jeung hartana bakal baralik deui, sedengkeun amalna baris tetep marengan dirina. “ (HR. Muslim ).
Kukituna, tangtuna matak hemeng mun kalolobaan manusa kalahka riweuh jeung urusan kulawargana, atawa ngudag ngudag harta sarta rajakaya anu geus puguh bakal di tinggalkeun atawa ninggalkeun dirina, mun mah sakabeh eta mopohokeun dirina pikeun ngalakukeun amal shaleh anu justru baris maturan tepi ka liang kubur, kacida bodona urang teh.
Pikeun kasingsaha wae nu pengkuh ngeureuyeuh ngalakukeun dakwah Islam, dawuhan Rasulullah sareng cariosan Imam Ali KW di luhur meujeuhna jadi bahan tafakur, ngan tangtuna ge Rasulullah sareng Imam Ali KW sanes ngajarkeun ka urang kudu mikangewa kana urusan dunya atawa anti kana dunya. Aranjeuna mung ngemutan ka urang sangkan ulah jadi budak dunya, di pepene ku kahirupan dunya, anu ahirna mopohokeun amal shaleh anu baris jadi bekel demi urang hirup di alam kalanggengan akherat. Dina konteks da’wah hal ieu ngadung harti, ulah nepi kasibukan duniawi, nyiar kipayah, urusan bisnis,ngurus anak pamajikan jeung kulawarga tepi ka mangpalerkeun amal dakwah. Tah apanan amal dakwah teh salah sahijina amal shaleh anu baris marengan urang tepi ka liang lahat, lain kulawarga ( salian ti anak anak urang anu shaleh-shalehah, tangtuna ge ) atawa harta ( salian ti harta anu di kaluarkeun dina jalan sedekah jariah sarta amal shaleh sejena ).
Kangarana dakwah tangtuna ge baris adu haeupan jeung hahalang sarta runga, malahan kasangsaraan sarta ka waluratan hirup, sakumaha nu kantos di alaman ku pangersa Rasululullah SAW ku anjeun sinareng para shabatna, ka asup dulur dulur urang anu keur bajoang nanjeur keun dieunul Islam samodel di nagri nagri nu aya di Asia tengah atawa Timur tengah, aranjeuna pengkuh ngagem, merjoangkeun sarta ngadakwahkeun Islam, najan sapopoena hirupna teu tenang, aya dina kasangsaraan jeung kamalaratan, ngan inget, mun mah urang ka sorang ngalaman, tong keueung tong hariwang !, hal  eta ngan tipuan wungkul ukur saliwat, ka ripuh jeung kasangsaraan di dunya, ka asup anu ka lakonan dina jalan dakwah, hiji waktu pasti baris aya tungtungna, ngan anu pastina mah, maot teh salah sahiji resiko panggedena anu baris di alaman ku sakur jalma anu pengkuh dina jalan dakwah sarta nanjeurkeun Islam.
Ngan da ari kangarana paeh mah kabeh ge bakal ngalaman, boh anu dakwah boh anu teu dakwah, Ngan tangtuna ge kacida pisan mulyana mun urang bisa paeh keur aya dina jalan dakwah.
Mugia dakwah Islam urang ulah tepi ka pareum atawa paeh, sarta urang bisa jadi para pajoang Islam anu sajati, Tangtuna, lain di alam impian !.
Wa ma tawfiqi illa billah wa ‘alayhi tawakaltu wa ilayhi unib. 

Click to comment